شماره حساب ها

 

کلیه حساب ها به نام آقای مجید ملکیان می باشد.
شماره حساب: شماره کارت: شماره شبا: نام بانک
0203468920007 6362141103315462 IR280620000000203468920007 بانک آینده
133180053566231
6274121162905095 IR670550133180005356623001 بانک اقتصاد نوین