دوره Lisrel

دوره Lisrel

دوره آموزشی نرم‌افزار LISREL

دوره Lisrel توسط بسیاری از دانشجویان، اساتید و پژهشگران به‌خصوص در رشته‌های علوم انسانی و مدیریت جهت انجام پژوهش‌های پیشرفته و آزمون اثرات متغیرها در پایان‌نامه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد .

کارگاه آموزش کاربردی لیزرل که توسط این مؤسسه آموزش الکترونیکی نوین به صورت حضوری و غیر‌حضوری برگزار می‌شود و مفاهیم اساسی درباره این نرم‌افزار و استفاده از آن را آموزش می‌دهد.

از مهمترین ویژگی های برنامه لیزرل فراهم کردن امکانات خود برای حل طیف گسترده ای از مدل‌ها برای تجزیه و تحلیل متغیرهای پنهان می‌باشد . همچنین در علوم اجتماعی و به طور فزاینده در پژوهش های سلامت پزشکی و عمومی و دیگر علوم تجربی و انسانی ، مدل LV یک ابزار آماری ضروری است.چارچوب مدل لیزرل بر اساس روابط میان متغیرهای پنهان بر اساس بنا شده است.

نرم افزار لیزرل دارای دو قابلیت گرافیکی و برنامه‌نویسی است که البته روش برنامه‌نویسی مناسب‌تر از روش گرافیکی می‌باشد. در این کارگاه که تماماً بر جنبه‌های کاربردی این نرم‎‌افزار پرداخته می‌شود، آموزش کامل این نرم افزار ارائه خواهد گردید.

مدل‌های خروجی لیزرل در عمومی‌ترین شکل آن شامل دو بخش است: مدل اندازه‌گیری و مدل معادلات ساختاری.

مدل اندازه‌گیری نشان می‌دهد متغیرهای پنهان و یا سازه فرضی توسط متغیرهای مشاهده‌شده با هم همبستگی دارد که آن خواص اندازه‌گیری(روایی و اعتبار) متغیرهای مشاهده‌شده را توصیف می‌کند.

موارد کاربرد لیزرل:

روش لیزرل ضمن آن‌که ضرایب مجهول مجموعه معادلات ساختاری خطی را برآورد می‌کند برای برازش مدل‌هایی که شامل متغیرهای مکنون، خطاهای اندازه گیری در هر یک از متغیرهای وابسته و مستقل، علیت دو سویه، هم زمانی و وابستگی متقابل می‌باشد طرح ریزی گردیده است.

سرفصل‌های دوره

  • آشنایی با مفاهیم پایه
  • تحلیل مسیر
  • تحلیل عاملی تاییدی
  • مدل‌یابی معادلات ساختاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *