رايانه كار ICDL درجه 1

رايانه كار ICDL درجه 1

رايانه كار ICDL درجه 1

راﯾﺎﻧﻪ ﮐﺎر درﺟﻪ ICDL 1 ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﻬﺎرت راﯾﺎﻧﻪ ﮐﺎر درﺟﻪ ICDL 2 از ﻋﻬﺪه ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ واژه ﭘﺮدازﻫﺎ، Spread sheet، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ presentation و DataBase ﺑﺮآﯾﺪ.

طول دوره آموزشي 94 ساعت است كه 22 ساعت به آموزش نظري و 72 ساعت به آموزش عملي اختصاص مي‌يابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *