راﻳﺎﻧﻪ ﻛﺎر ICDL درﺟﻪ 2

راﻳﺎﻧﻪ ﻛﺎر ICDL درﺟﻪ 2

راﻳﺎﻧﻪ ﻛﺎر ICDL درﺟﻪ 2

راﯾﺎﻧﻪ ﮐﺎر درﺟﻪ ICDL 2 ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻻزم ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻋﻬﺪه ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ IT، ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ، ﮐﺎر ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺮآﯾﺪ.

طول دوره آموزشي 50 است كه 20 ساعت به آموزش نظري و 30 ساعت به آموزش عملي اختصاص مي‌يابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *