اپراتور پاسخگوي مشترکین تلفن همراه
اپراتور پاسخگوي مشترکین تلفن همراه

اپراتور پاسخگوي مشتركين تلفن همراه، در حوزه خدمات از مشاغل گروه شغلي امور اداري بوده و وظايف آن شامل: تحويل كابين، آماده سازي تجهيزات و ابزارموجود در كابين اپراتور براي شروع كار، گوش دادن به درخواستهاي تماس گيرندگان، مراجعه به منابع اطلاعاتي خاص مربوطه در صورت نياز، ارائه پاسخ مناسب وراهنمايي به تماس گيرندگان در…